Tempered Glass Blue Ray

Rp4.060

SKU: 261251PM Category:

Description

πŸ”₯Tempered Glass Blue RayπŸ”₯
( Anti Blue Ray/Anti Radiasi )

500pcs potong Rp 250
>> Bahan Full KACA
>>Melindungin Mata dari Sinar Biru
>>Ini tidak ada list pinggiran Hitam

βœ…READY TIPE βœ…
πŸ’žSAMSUNGπŸ’ž
A01πŸ”₯
A01SπŸ”₯
A01 COREπŸ”₯
A02πŸ”₯
A02SπŸ”₯
A03 πŸ”₯
A03SπŸ”₯
A03 COREπŸ”₯
A04 πŸ”₯
A04E πŸ”₯
A04SπŸ”₯
A04 COREπŸ”₯
A10πŸ”₯
A10E πŸ”₯
A10SπŸ”₯
A20πŸ”₯
A20E πŸ”₯
A20SπŸ”₯
A30πŸ”₯
A30SπŸ”₯
A40πŸ”₯
A40SπŸ”₯
A50πŸ”₯
A50SπŸ”₯
A60πŸ”₯
A70πŸ”₯
A70SπŸ”₯
A80 πŸ”₯
A90 πŸ”₯
A90 5GπŸ”₯
M01πŸ”₯
M01SπŸ”₯
M01 COREπŸ”₯
M02πŸ”₯
M02SπŸ”₯
M10πŸ”₯
M10SπŸ”₯
M20πŸ”₯
M20SπŸ”₯
M30πŸ”₯
M30SπŸ”₯
M40πŸ”₯
M50πŸ”₯
M11 πŸ”₯
M12πŸ”₯
M13 / M13 4G NEWπŸ”₯
M13 5G NEWπŸ”₯
M21πŸ”₯
M21 PRIMEπŸ”₯
M21SπŸ”₯
M31πŸ”₯
M31 PRIMEπŸ”₯
M31SπŸ”₯
M51πŸ”₯
SAM A11 πŸ”₯
SAM A12πŸ”₯
SAM A13 / A13 4GπŸ”₯
SAM A13 5GπŸ”₯
SAM A14 5G NEWπŸ”₯
SAM A21πŸ”₯
SAM A21SπŸ”₯
SAM A31πŸ”₯
SAM A41πŸ”₯
SAM A51πŸ”₯
SAM A71πŸ”₯
SAM A71 5GπŸ”₯
SAM A81πŸ”₯
SAM A91πŸ”₯
SAM A22 / A22 4GπŸ”₯
SAM A22 5GπŸ”₯
SAM A32 / A32 4GπŸ”₯
SAM A32 5GπŸ”₯
SAM A42 5GπŸ”₯
SAM A52πŸ”₯
SAM A52S πŸ”₯
SAM A52s 5GπŸ”₯
SAM A72πŸ”₯
SAM A72 5GπŸ”₯
SAM A23 /A23 4GπŸ”₯
SAM A23 5G πŸ”₯
SAM A33 5G πŸ”₯
SAM A53 5GπŸ”₯
SAM A73 5GπŸ”₯
SAM A34 NEWπŸ”₯
SAM A74 5G NEWπŸ”₯
SAM F12πŸ”₯
SAM F22πŸ”₯
SAM F23πŸ”₯
SAM F32πŸ”₯
SAM F41πŸ”₯
SAM F42 5GπŸ”₯
SAM F52 5GπŸ”₯
SAM F62πŸ”₯
SAM M22πŸ”₯
SAM M32πŸ”₯
SAM M32 5GπŸ”₯
SAM M42 5GπŸ”₯
SAM M52 5GπŸ”₯
SAM M62 5GπŸ”₯
SAM M23 (NEW)πŸ”₯
SAM M33 (NEW)πŸ”₯
SAM M34 5G (NEW)πŸ”₯
SAM M53 (NEW)πŸ”₯
SAM S10 LITEπŸ”₯
SAM S20 FEπŸ”₯
SAM S20 FE 5GπŸ”₯
SAM NOTE 10 LITEπŸ”₯
SAM NOTE 20πŸ”₯
GRAND PRIME πŸ”₯
A6 2018πŸ”₯
G530 πŸ”₯
G532 πŸ”₯
J2 πŸ”₯
J3 πŸ”₯
J5 πŸ”₯
J7πŸ”₯
J3 2016 πŸ”₯
J2 2018πŸ”₯
J4 2018πŸ”₯
J6 2018πŸ”₯
J7 2018πŸ”₯
J8 2018 πŸ”₯
J330 πŸ”₯
J730 πŸ”₯
J7 COREπŸ”₯
J2 PRIME πŸ”₯
J4 PRIME πŸ”₯
J5 PRIME πŸ”₯
J6 PRIME πŸ”₯
J7 PRIMEπŸ”₯
J2 PRO πŸ”₯
J3 PRO πŸ”₯
J7 PRO πŸ”₯
J4+πŸ”₯
J6+πŸ”₯
J7+πŸ”₯

πŸ’žXIAO-MIπŸ’ž
POCO C3πŸ”₯
POCO C31 πŸ”₯
POCO C40 (NEW)πŸ”₯
POCO F1πŸ”₯
POCO F2πŸ”₯
POCO F2 PROπŸ”₯
POCO F3πŸ”₯
POCO F3 GTπŸ”₯
POCO F4 (NEW)πŸ”₯
POCO F4 GT (NEW)πŸ”₯
POCO M2πŸ”₯
POCO M2 PROπŸ”₯
POCO M3πŸ”₯
POCO M3 PROπŸ”₯
POCO M3 PRO 5GπŸ”₯
POCO M4 5GπŸ”₯
POCO M4 PROπŸ”₯
POCO M4 PRO 4GπŸ”₯
POCO M4 PRO 5GπŸ”₯
POCO M5 NEWπŸ”₯
POCO M5S NEWπŸ”₯
POCO X2πŸ”₯
POCO X3 πŸ”₯
POCO X3 NFCπŸ”₯
POCO X3 GTπŸ”₯
POCO X3 PRO πŸ”₯
POCO X4 NFCπŸ”₯
POCO X4 PRO 5GπŸ”₯
POCO X5 NEWπŸ”₯
MIPLAYπŸ”₯
MI A1 πŸ”₯
MI A2 πŸ”₯
MI A2 LITEπŸ”₯
MI 5X πŸ”₯
MI 6X πŸ”₯
MI 8 LITEπŸ”₯
MI 9πŸ”₯
MI 9 PROπŸ”₯
MI 9 LITEπŸ”₯
MI 9SEπŸ”₯
MI 9TπŸ”₯
MI 9T PROπŸ”₯
MI 9XπŸ”₯
MI 10iπŸ”₯
MI 10 LITEπŸ”₯
MI 10T LITEπŸ”₯
MI 11iπŸ”₯
MI 11 LITEπŸ”₯
MI 11T πŸ”₯
MI 11T PROπŸ”₯
MI CC9πŸ”₯
R.K20πŸ”₯
R.K20PROπŸ”₯
R.K30πŸ”₯
R.K30 PRO πŸ”₯
R.K3 PRO ZOOM πŸ”₯
R.K40πŸ”₯
R.K40PRO πŸ”₯
R.K40PRO +πŸ”₯
R.Y3πŸ”₯
REDMI A1 NEWπŸ”₯
REDMI A1+ NEWπŸ”₯
REDMI GOπŸ”₯
REDMI S2 πŸ”₯
REDMI 3πŸ”₯
REDMI 3SπŸ”₯
REDMI 3 PROπŸ”₯
REDMI 4A πŸ”₯
REDMI 4XπŸ”₯
REDMI 5πŸ”₯
REDMI 5+πŸ”₯
REDMI 6πŸ”₯
REDMI 6AπŸ”₯
REDMI 6 PROπŸ”₯
REDMI 7πŸ”₯
REDMI 7AπŸ”₯
REDMI 8πŸ”₯
REDMI 8AπŸ”₯
REDMI 8A PROπŸ”₯
REDMI 9πŸ”₯
REDMI 9 PRIME πŸ”₯
REDMI 9AπŸ”₯
REDMI 9CπŸ”₯
REDMI 9C NFCπŸ”₯
REDMI 9iπŸ”₯
REDMI 9TπŸ”₯
REDMI 10πŸ”₯
REDMI 10 2022πŸ”₯
REDMI 10 5GπŸ”₯
REDMI 10AπŸ”₯
REDMI 10C (NEW)πŸ”₯
REDMI 10 PRIMEπŸ”₯
REDMI 10X 4GπŸ”₯
REDMI 10X 5GπŸ”₯
REDMI 10X PRO 5GπŸ”₯
REDMI 11 (NEW)πŸ”₯
R.NOT 3πŸ”₯
R.NOT 4πŸ”₯
R.NOT 4XπŸ”₯
R.NOT 5πŸ”₯
R.NOT 5AπŸ”₯
R.NOT 5A PRIMEπŸ”₯
R.NOT 5 PROπŸ”₯
R.NOT 6πŸ”₯
R.NOT 6 PROπŸ”₯
R.NOT 7πŸ”₯
R.NOT 7SπŸ”₯
R.NOT 7 PROπŸ”₯
R.NOT 8πŸ”₯
R.NOT 8TπŸ”₯
R.NOT 8 PROπŸ”₯
R.NOT 9πŸ”₯
R.NOT 9 PROπŸ”₯
R.NOT 9 PRO MAXπŸ”₯
R.NOT 9SπŸ”₯
R.NOT 9TπŸ”₯
R.NOT 10πŸ”₯
R.NOT 10 5GπŸ”₯
R.NOT 10 LITEπŸ”₯
R.NOT 10 PROπŸ”₯
R.NOT 10 PRO MAXπŸ”₯
R.NOT 10SπŸ”₯
R.NOT 10TπŸ”₯
R.NOT 11 πŸ”₯
R.NOT 11 4GπŸ”₯
R.NOT 11 5GπŸ”₯
R.NOT 11EπŸ”₯
R.NOT 11 PRO 5GπŸ”₯
R.NOT 11 PRO+πŸ”₯
R.NOT 11SπŸ”₯
R.NOT 11T 5GπŸ”₯
R.NOT 12 NEWπŸ”₯
R.NOT 12 5G NEWπŸ”₯
R.NOT 12 PRO NEWπŸ”₯
R.NOT 12 PRO+ NEWπŸ”₯

πŸ’žOPPOπŸ’ž
OP A1πŸ”₯
OP A1K πŸ”₯
OP A3πŸ”₯
OP A3SπŸ”₯
OP A5SπŸ”₯
OP A7πŸ”₯
OP A7XπŸ”₯
OP A8πŸ”₯
OP A9πŸ”₯
OP A9XπŸ”₯
OP A11πŸ”₯
OP A11KπŸ”₯
OP A11XπŸ”₯
OP A12πŸ”₯
OP A12EπŸ”₯
OP A12SπŸ”₯
OP A15πŸ”₯
OP A15SπŸ”₯
OP A16πŸ”₯
OP A16E πŸ”₯
OP A16KπŸ”₯
OP A16SπŸ”₯
OP A17 NEWπŸ”₯
OP A17K NEWπŸ”₯
OP A31πŸ”₯
OP A57πŸ”₯
Op A59 πŸ”₯
OP A71 πŸ”₯
OP A73 lama πŸ”₯
OP A75 lamaπŸ”₯
OP A77 lama πŸ”₯
OP A79 lama πŸ”₯
OP A83πŸ”₯
OP A91πŸ”₯
A5 (2020)πŸ”₯
A9 (2020)πŸ”₯
OP A32 (2020)πŸ”₯
OP A52 (2020)πŸ”₯
OP A72 (2020)πŸ”₯
OP A92 (2020)πŸ”₯
OP A92s (2020)πŸ”₯
OP A72 5G (NEW)πŸ”₯
OP A33 (2020)πŸ”₯
OP A53 (2020)πŸ”₯
OP A53S (2020)πŸ”₯
OP A53 5G πŸ”₯
OP A53S 5G πŸ”₯
OP A73 (2020)πŸ”₯
OP A73 5GπŸ”₯
OP A93 (2020)πŸ”₯
OP A93 5GπŸ”₯
OP A54 / A54 4GπŸ”₯
OP A54 5GπŸ”₯
OP A74 / A74 4GπŸ”₯
OP A74 5GπŸ”₯
OP A94 / A94 4GπŸ”₯
OP A94 5GπŸ”₯
OP A35 2021πŸ”₯
OP A55πŸ”₯
OP A55 4GπŸ”₯
OP A55 5GπŸ”₯
OP A55sπŸ”₯
OP A95 / A95 4GπŸ”₯
OP A95 5GπŸ”₯
Oppo A36 πŸ”₯
Oppo A56 5G πŸ”₯
Oppo A76 πŸ”₯
Oppo A96 πŸ”₯
A57 2022 (NEW)πŸ”₯
A57 4G (NEW)πŸ”₯
A57 5G (NEW)πŸ”₯
A77 2022 (NEW)πŸ”₯
A77 4G (NEW)πŸ”₯
A77 5G (NEW)πŸ”₯
A77S (NEW)πŸ”₯
A97 2022 (NEW)πŸ”₯
A58 2022 (NEW)πŸ”₯
A58 5G (NEW)πŸ”₯
A78 2022 (NEW)πŸ”₯
A78 5G (NEW)πŸ”₯
OP K1πŸ”₯
OP K3πŸ”₯
OP K5πŸ”₯
OP K7πŸ”₯
OP K7 PRO πŸ”₯
OP K10πŸ”₯
OP K10 5GπŸ”₯
OP K10XπŸ”₯
RENOπŸ”₯
RENO 2πŸ”₯
RENO 2FπŸ”₯
RENO 2ZπŸ”₯
RENO 3πŸ”₯
RENO 3 PROπŸ”₯
RENO 4πŸ”₯
RENO 4 5GπŸ”₯
RENO 4F πŸ”₯
RENO 4 LITEπŸ”₯
RENO 4 SEπŸ”₯
RENO 5πŸ”₯
RENO 5 4GπŸ”₯
RENO 5 5GπŸ”₯
RENO 5FπŸ”₯
RENO 5 LITEπŸ”₯
RENO 5Z πŸ”₯
RENO 6πŸ”₯
RENO 6 4GπŸ”₯
RENO 6 5GπŸ”₯
RENO 6 LITEπŸ”₯
RENO 6Z πŸ”₯
RENO 6.4πŸ”₯
RENO 6.6πŸ”₯
RENO 7πŸ”₯
RENO 7 4GπŸ”₯
RENO 7 5GπŸ”₯
RENO 7 PRO 5GπŸ”₯
RENO 7 LITEπŸ”₯
RENO 7Z 5GπŸ”₯
RENO 8 (NEW)πŸ”₯
RENO 8 4G (NEW)πŸ”₯
RENO 8 5G (NEW)πŸ”₯
RENO 8 LITE (NEW)πŸ”₯
RENO 8 PRO (NEW)πŸ”₯
RENO 8 PRO+ (NEW)πŸ”₯
RENO 8Z (NEW)πŸ”₯
RENO 10X SUPER ZOOMπŸ”₯
R7πŸ”₯
R9πŸ”₯
R15πŸ”₯
R15XπŸ”₯
R17πŸ”₯
R17 PROπŸ”₯
A33 (NEO 7)πŸ”₯
A37 (NEO 9)πŸ”₯
A37F πŸ”₯
F1πŸ”₯
F1FπŸ”₯
F1FwπŸ”₯
F1S (A59)πŸ”₯
F1+πŸ”₯
F3 πŸ”₯
F5πŸ”₯
F7πŸ”₯
F9πŸ”₯
F9 ProπŸ”₯
F11πŸ”₯
F11 PROπŸ”₯
F15 2020πŸ”₯
F17 2020πŸ”₯
F17 PRO πŸ”₯
F19 πŸ”₯
F19 PRO πŸ”₯
F19 PRO+ πŸ”₯
REALME U1 πŸ”₯
REALME XπŸ”₯
REALME X LITEπŸ”₯
REALME X2πŸ”₯
REALME X2 PROπŸ”₯
REALME X3πŸ”₯
REALME X3 PROπŸ”₯
REALME X3 PRO ZOOMπŸ”₯
REALME X50 PROπŸ”₯
REALME X7 πŸ”₯
REALME X7 MAXπŸ”₯
REALME X7 PROπŸ”₯
REALME X9πŸ”₯
REALME X LITEπŸ”₯
REALME XTπŸ”₯
REALME Narzo πŸ”₯
REALME Narzo 10πŸ”₯
REALME Narzo 10AπŸ”₯
REALME Narzo 20πŸ”₯
REALME Narzo 20AπŸ”₯
REALME Narzo 20 PROπŸ”₯
REALME Narzo 30πŸ”₯
REALME Narzo 30AπŸ”₯
REALME Narzo 30 PROπŸ”₯
REALME Narzo 50πŸ”₯
REALME Narzo 50 5GπŸ”₯
REALME Narzo 50AπŸ”₯
REALME Narzo 50A PRIMEπŸ”₯
REALME Narzo 50iπŸ”₯
REALME Narzo 50i PRIME πŸ”₯
REALME Narzo 50 PRO πŸ”₯
REALME C1πŸ”₯
REALME C2πŸ”₯
REALME C3πŸ”₯
REALME C10 (NEW)πŸ”₯
REALME C11/C11 2020πŸ”₯
REALME C11 2021πŸ”₯
REALME C12πŸ”₯
REALME C15πŸ”₯
REALME C17πŸ”₯
REALME C20πŸ”₯
REALME C20AπŸ”₯
REALME C21πŸ”₯
REALME C21yπŸ”₯
REALME C25πŸ”₯
REALME C25sπŸ”₯
REALME C25YπŸ”₯
REALME C30 (NEW)πŸ”₯
REALME C31 πŸ”₯
REALME C33 (NEW)πŸ”₯
REALME C35 πŸ”₯
REALME 1πŸ”₯
REALME 2πŸ”₯
REALME 2 PROπŸ”₯
REALME 3πŸ”₯
REALME 3iπŸ”₯
REALME 3 PROπŸ”₯
REALME 5πŸ”₯
REALME 5iπŸ”₯
REALME 5 PROπŸ”₯
REALME 5SπŸ”₯
REALME 6πŸ”₯
REALME 6iπŸ”₯
REALME 6 PROπŸ”₯
REALME 6SπŸ”₯
REALME 7πŸ”₯
REALME 7iπŸ”₯
REALME 7 PROπŸ”₯
REALME 8πŸ”₯
REALME 8 4GπŸ”₯
REALME 8 5GπŸ”₯
REALME 8iπŸ”₯
REALME 8S πŸ”₯
REALME 9πŸ”₯
REALME 9 4GπŸ”₯
REALME 9 5GπŸ”₯
REALME 9 5G SPEEDπŸ”₯
REALME 9i πŸ”₯
REALME 9 PROπŸ”₯
REALME 9 PRO+πŸ”₯
REALME 10 NEWπŸ”₯
REALME 10 4G NEWπŸ”₯
REALME 10 5G NEWπŸ”₯
REALME 10 PRO NEWπŸ”₯
REALME GT 5G πŸ”₯
REALME GT MASTER πŸ”₯
REALME GT MASTER EDITION πŸ”₯
REALME GT NEO πŸ”₯
REALME GT NEO3 πŸ”₯
REALME Q πŸ”₯
REALME Q2πŸ”₯
REALME Q2 PRO πŸ”₯
REALME Q3πŸ”₯
REALME Q3 PROπŸ”₯
REALME V3πŸ”₯
REALME V5πŸ”₯
REALME V11 5GπŸ”₯
REALME V11s 5GπŸ”₯
REALME V13 5GπŸ”₯
REALME V15 5GπŸ”₯
REALME V25 πŸ”₯

πŸ’žVIVOπŸ’ž
VIVO NEXπŸ”₯
VIVO NEX 2πŸ”₯
VIVO X21πŸ”₯
VIVO X23πŸ”₯
VIVO X27πŸ”₯
VIVO X27 PROπŸ”₯
VIVO X30πŸ”₯
VIVO X30 PROπŸ”₯
VIVO T1 (NEW)πŸ”₯
VIVO T1 5G (NEW)πŸ”₯
VIVO T1 PRO (NEW)πŸ”₯
Z1πŸ”₯
Z1 PRO πŸ”₯
Z1X πŸ”₯
Z3πŸ”₯
Z3XπŸ”₯
Z5πŸ”₯
Z5X πŸ”₯
S1πŸ”₯
S1 PROπŸ”₯
V5πŸ”₯
V5+πŸ”₯
V5SπŸ”₯
V7 πŸ”₯
V7+πŸ”₯
V9πŸ”₯
V9 PROπŸ”₯
V11πŸ”₯
V11iπŸ”₯
V11 PROπŸ”₯
V15πŸ”₯
V15 PROπŸ”₯
V17πŸ”₯
V17 PROπŸ”₯
V19πŸ”₯
V19 NEOπŸ”₯
V20πŸ”₯
V20SEπŸ”₯
V21πŸ”₯
V21 5GπŸ”₯
V21E πŸ”₯
V21E 5GπŸ”₯
V23E πŸ”₯
V23πŸ”₯
V23 5GπŸ”₯
V23E 5GπŸ”₯
V25 πŸ”₯
V25 4GπŸ”₯
V25 5GπŸ”₯
V25 PROπŸ”₯
Y01 πŸ”₯
Y02 (NEW)πŸ”₯
Y02S (NEW)πŸ”₯
Y1SπŸ”₯
Y3 πŸ”₯
Y3S 2020πŸ”₯
Y3S 2021πŸ”₯
Y5s πŸ”₯
Y7s πŸ”₯
Y9S πŸ”₯
Y11πŸ”₯
Y11S πŸ”₯
Y12 πŸ”₯
Y12A πŸ”₯
Y12G πŸ”₯
Y12iπŸ”₯
Y12SπŸ”₯
Y15πŸ”₯
Y15A πŸ”₯
Y15iπŸ”₯
Y15SπŸ”₯
Y16 πŸ”₯
Y17πŸ”₯
Y17iπŸ”₯
Y19πŸ”₯
Y20πŸ”₯
Y20AπŸ”₯
Y20G πŸ”₯
Y20iπŸ”₯
Y20SπŸ”₯
Y20S [G]πŸ”₯
Y21 2021 πŸ”₯
Y21A 2021 πŸ”₯
Y21E 2021πŸ”₯
Y21S 2021 πŸ”₯
Y21TπŸ”₯
Y22 2022πŸ”₯
Y22s 2022πŸ”₯
Y30 πŸ”₯
Y30 5G πŸ”₯
Y30iπŸ”₯
Y31 2021 πŸ”₯
Y31s 2021 πŸ”₯
Y32 2021πŸ”₯
Y33πŸ”₯
Y33s πŸ”₯
Y33s 5G πŸ”₯
Y33T πŸ”₯
Y35 2022 (NEW) πŸ”₯
Y35 5GπŸ”₯
Y50 πŸ”₯
Y50iπŸ”₯
Y50TπŸ”₯
Y51 2020πŸ”₯
Y51 lamaπŸ”₯
Y51aπŸ”₯
Y51s πŸ”₯
Y52 5G πŸ”₯
Y52S πŸ”₯
Y53 lamaπŸ”₯
Y53i lamaπŸ”₯
Y53SπŸ”₯
Y54s πŸ”₯
Y54s 4GπŸ”₯
Y55 lamaπŸ”₯
Y55 5G (NEW)πŸ”₯
Y55s 5G (NEW)πŸ”₯
Y67 πŸ”₯
Y69 πŸ”₯
Y70πŸ”₯
Y70s πŸ”₯
Y71 πŸ”₯
Y72 5GπŸ”₯
Y73 LamaπŸ”₯
Y73 2021πŸ”₯
Y75 lamaπŸ”₯
Y75 5G (NEW)πŸ”₯
Y75sπŸ”₯
Y76 5G (NEW)πŸ”₯
Y76S (NEW)πŸ”₯
Y77 2022πŸ”₯
Y77S πŸ”₯
Y79 lamaπŸ”₯
Y81πŸ”₯
Y83πŸ”₯
Y83 PROπŸ”₯
Y85πŸ”₯
Y90πŸ”₯
Y90iπŸ”₯
Y91πŸ”₯
Y91iπŸ”₯
Y91CπŸ”₯
Y93πŸ”₯
Y93s πŸ”₯
Y95πŸ”₯
Y97πŸ”₯

πŸ’žIPHONEπŸ’ž
IP 6πŸ”₯
IP 6SπŸ”₯
IP 6+πŸ”₯
IP 6S+πŸ”₯
IP 7πŸ”₯
IP 7+πŸ”₯
IP 8πŸ”₯
IP 8+πŸ”₯
IP SE 2020πŸ”₯
IP SE 2021πŸ”₯
IP SE 2022πŸ”₯
IP XπŸ”₯
IP XSπŸ”₯
IP XS MAXπŸ”₯
IP XR πŸ”₯
IP 11 πŸ”₯
IP 11 PROπŸ”₯
IP 11 PRO MAXπŸ”₯
IP 12πŸ”₯
IP 12 – 5.4πŸ”₯
IP 12 – 6.1πŸ”₯
IP 12 – 6.7πŸ”₯
IP 12 MAXπŸ”₯
IP 12 MINIπŸ”₯
IP 12 PROπŸ”₯
IP 12 PRO MAXπŸ”₯
IP 13 πŸ”₯
IP 13 – 5.4 πŸ”₯
IP 13 – 6.1 πŸ”₯
IP 13 – 6.7 πŸ”₯
IP 13 MAX πŸ”₯
IP 13 MINI πŸ”₯
IP 13 PROπŸ”₯
IP 13 PRO MAXπŸ”₯
IP 14 πŸ”₯
IP 14 MAXπŸ”₯
IP 14 PLUSπŸ”₯
IP 14 PRO NEWπŸ”₯
IP 14 PRO MAX NEWπŸ”₯

πŸ’žINFINIXπŸ’ž
X612πŸ”₯
X627πŸ”₯
X650πŸ”₯
X650CπŸ”₯
X653πŸ”₯
X653CπŸ”₯
X655πŸ”₯
X656πŸ”₯
X657πŸ”₯
X680 πŸ”₯
X682 πŸ”₯
X690 πŸ”₯
Note 7πŸ”₯
Note 7 Lite πŸ”₯
Note 10πŸ”₯
Note 10 PRO πŸ”₯
Note 10 PRO NFCπŸ”₯
Note 11πŸ”₯
Note 11SπŸ”₯
Note 11 PROπŸ”₯
Note 12 (NEW)πŸ”₯
Note 12 5G (NEW)πŸ”₯
Note 12 2023 (NEW)πŸ”₯
Note 12 G96 (NEW)πŸ”₯
Note 12i (NEW)πŸ”₯
Note 12i 2022 (NEW)πŸ”₯
Note 12 VIP (NEW)πŸ”₯
Note 12 PRO 5G (NEW)πŸ”₯
HOT 8πŸ”₯
HOT 8 LITEπŸ”₯
HOT 9πŸ”₯
HOT 9 PLAY πŸ”₯
HOT 9 PRO πŸ”₯
HOT 10 πŸ”₯
HOT 10 PLAY πŸ”₯
HOT 10 LITE πŸ”₯
HOT 10S πŸ”₯
HOT 10S NFCπŸ”₯
HOT 10T πŸ”₯
HOT 11 πŸ”₯
HOT 11 2022πŸ”₯
HOT 11 PLAY πŸ”₯
HOT 11SπŸ”₯
HOT 11S NFCπŸ”₯
HOT 12 (NEW)πŸ”₯
HOT 12i (NEW)πŸ”₯
HOT 12 PRO (NEW)πŸ”₯
HOT 12 PLAY (NEW)πŸ”₯
HOT 20 (NEW)πŸ”₯
HOT 20 5G (NEW)πŸ”₯
HOT 20i (NEW)πŸ”₯
HOT 20 PLAY (NEW)πŸ”₯
HOT 20S (NEW)πŸ”₯
S4 πŸ”₯
S5 πŸ”₯
S5 LITE πŸ”₯
S5 PROπŸ”₯
SMART 3+πŸ”₯
SMART 4πŸ”₯
SMART 4CπŸ”₯
SMART 5πŸ”₯
SMART 5 PROπŸ”₯
SMART 6πŸ”₯
SMART 6 HD πŸ”₯
SMART 6 PLUS (india)πŸ”₯
SMART HD 2020 πŸ”₯
ZERO 5GπŸ”₯
ZERO XπŸ”₯
ZERO X NEOπŸ”₯
ZERO X PROπŸ”₯
ZERO 20πŸ”₯

πŸ’žUNIVERSALπŸ’ž
4.5”πŸ”₯
4.7”πŸ”₯
5.0”πŸ”₯
5.3”πŸ”₯
5.5”πŸ”₯

πŸ’žZENFONEπŸ’ž
ZENF 6πŸ”₯
ZENF MAX M2πŸ”₯
ZENF MAX PRO M2πŸ”₯

πŸ’žHUAWEIπŸ’ž
HONOR 9AπŸ”₯
HONOR 10iπŸ”₯
HONOR 10 LITEπŸ”₯
HONOR 10X LITE πŸ”₯
HONOR 20iπŸ”₯
HONOR 20 LITEπŸ”₯
HONOR 30SπŸ”₯
HW Y6PπŸ”₯
HW Y7A πŸ”₯
HW P30 πŸ”₯
HW P30 LITE πŸ”₯
HW P. SMART 2019πŸ”₯
HW P. SMART+ 2019πŸ”₯
HW P. SMART 2020πŸ”₯
HW P. SMART 2021πŸ”₯

πŸ’žTECNOπŸ’ž
SPARK 4πŸ”₯
SPARK 4 LITE πŸ”₯
SPARK 5 πŸ”₯
SPARK 5 PRO πŸ”₯
SPARK 6 πŸ”₯
SPARK 6 LITE πŸ”₯
SPARK 6 GO πŸ”₯
SPARK 7 πŸ”₯
SPARK 7 PRO πŸ”₯
SPARK 7T πŸ”₯
SPARK 8 πŸ”₯
SPARK 8C πŸ”₯
SPARK 8T πŸ”₯
SPARK 9πŸ”₯
SPARK 9 PRO πŸ”₯
SPARK 9T πŸ”₯
SPARK GOπŸ”₯
SPARK GO 2022 πŸ”₯

Bebas Qty di
1 Set = 10 pcs
1 Pack = 25 pcs

Additional information

Weight 500 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tempered Glass Blue Ray”